Преминаване към основното съдържание Преминаване към менюто Преминаване към търсене

0879 141 777 (Пон - Пет 08:00-16:00)

Отказ от договора за покупка

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ОТ СТРАНА НА КУПУВАЧА

В съответствие с §1829 на ГК купувачът-потребител има право да се откаже от договора за покупко-продажба без да посочва причина, в срок от четиринадесет (14) дни от датата на получаване на стоката или от датата на получаване на последната доставка на стоката, ако покупката съдържа няколко вида стоки. Ако купувачът-потребител реши да се откаже от договора в рамките на този срок и спази посочените по-долу условия, ще му бъде върната покупната цена. В съответствие с § 1820 ал. 1, буква g) и § 1832 ал. 3 ГК при отказ от договора за покупко-продажба съгласно § 1829 от ГК и следващите купувачът-потребител носи разходите, свързани с връщане на стоката, както и разходите за връщане на стоката в случай, че поради своя характер стоката не може да бъде върната по обичайния пощенски път. Това право не служи като начин за уреждане на рекламации на стоки (упражняване на права във връзка с дефекти).

Условия за упражняване на правото на прекратяване на договора за покупко-продажба:

- Най-късно на четиринадесетия (14-тия) ден след получаване на стоката, на продавача трябва да бъде изпратено заявление за желанието на купувача да се откаже от договора за покупко-продажба;

- Формулярът за прекратяване на договора за покупко-продажба може да се изтегли тук

- Купувачът изпраща формуляра по електронна поща на адрес: sklad@alkohol.bg и тогава прилага попълнения формуляр към стоката, която връща на продавача;

- Купувачът връща стоката обратно на продавача за своя сметка на адреса гр. София, бул. Ботевградско шосе 247, склад № 1, не по-късно от четиринадесет (14) дни след прекратяването на договора за покупко-продажба;

- Стоката, изпратена от купувача след прекратяването на договора за покупко-продажба, не бива да има следи от употреба, не бива да е повредена или непълна (например, без аксесоари, гаранционни карти, инструкции и т.н.) и трябва бъде върната с копие на документа за покупка (продавачът препоръчва стоката да се застрахова от повреждане);

- Ако стойността на стоката е намалена (стоката е непълна или повредена), купувачът е длъжен да възстанови доказано липсващата стойност в пари.

- Купувачът няма право да се откаже от договора в съответствие с § 1829 ГК, ако стоката е била променена по негово желание или лично за него (например чрез гравиране).

Ако горепосочените условия са изпълнени, платената цена на стоката ще бъде възстановена на купувача по същия начин, по който е получена, или по договаряне с пощенски запис или превод по сметка на купувача в срок от четиринадесет (14) дни от датата на прекратяване на договора за покупко-продажба. Продавачът не е длъжен да върне на купувача платената от него цена на стоката преди купувачът-потребител да предаде (достави) стоката или да докаже, че е изпратил стоката на продавача.

Купувачът-предприемач няма право да се откаже от сключения договор за покупко-продажба.

Купувачът няма право да се откаже от договора за покупко-продажба в случаите, посочени в § 1837 на ГК. Правото на прекратяване на договора за покупко-продажба не може да бъде приложено, ако върнатата бутилка не е затворена по оригиналния начин и с непокътнат бандерол.

Ако върнатата стока е повредена в резултат на нарушаване на задълженията на купувача, продавачът има право да поиска обезщетение за намаляване на стойността на стоката и да я приспадне от цената на върната стоката, платена от купувача.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ОТ СТРАНА НА ПРОДАВАЧА

Продавачът има право да се откаже от договора за покупко-продажба, сключен с купувача, в случай на очевидна грешка в цената на стока (т.е. цена, която очевидно се различава от обичайната цена на дадения тип/вид продукт), в случай, че за дадената стока не е ясно посочено, че става въпрос за "извънредна отстъпка" или "промоция" или друго обозначение, с подобен смисъл. За очевидна грешка в цената на стоката се счита, например, погрешното посочване на първите (последните) три цифри от цената вместо четири, очевидно ниската цена на стоките (например със 70% по-ниска от обичайната цена за този вид и тип стока), както и други очевидни печатни грешки. При настъпване на такава ситуация, продавачът незабавно ще се свърже с купувача, за да се договори с него за по-нататъшните действия. В случай, че купувачът вече е платил част или цялата стойност на покупката, тази сума ще му бъде преведена обратно по неговата сметка в най-краткия възможен срок.

Продавачът има право да се откаже от договора за покупко-продажба, сключен с купувача, в случай, че при предаването на пратката със стоката се окаже, че купувачът не е навършил 18-годишна възраст (или не докаже навършването на възрастта по горепосочения начин, например с лична карта), като по този начин нарушава условията, предвидени в настоящите ОУ и клаузите на договора за покупко-продажба.

ПРАВА ОТ ДЕФЕКТИ И ГАРАНЦИЯ (РЕКЛАМАЦИИ)

Преди първата употреба на стоката купувачът е длъжен внимателно да се запознае с инструкциите за употреба на стоките и гаранционните условия, а след това стриктно да следва тази информация. Срокът за предявяване на правата, произтичащи от отговорността на продавача за дефекти, започва да тече от момента на получаване на стоката от купувача.

Съгласно § 2104 ГК купувачът е длъжен в по възможност в най-кратки срокове след получаването да огледа стоката и да се убеди в характеристиките и количеството ѝ. Ако дефектът се появи в рамките на шест (6) месеца от датата на получаването и ако купувачът е потребител, се смята, че въпросната вещ е била дефектна още при получаването.

Продавачът не е длъжен да удовлетвори искането на купувача, ако се окаже, че купувачът е знаел за дефекта на стоката преди получаване ѝ или самият той го е причинил.

Ако купувачът не е потребител и се установи повреда, се прави протокол за повреждане на стоката и продавачът е длъжен да предостави съответната отстъпка или да достави нов продукт. По-късни рекламации за механични повреди на стоката няма да се признават.

Купувачът-потребителят има право да предяви права от дефекти, възникнали върху продукта, в срок от двадесет и четири (24) месеца от датата на получаването му; ако на опаковката на продукта е посочен срок на годност, този срок се съкращава до датата, посочена върху опаковката на продукта. За предявяването на правата от дефекти е определен срок от двадесет и четири (24) месеца от получаването на стоката; но ако на опаковката на продукта е посочен срок на годност, тогава този срок се съкращава до датата, посочена върху опаковката на продукта. Отговорността на продавача за дефекти не се отнася за обичайното износване на стоката (или части от тях), причинено от използването, нито за факта, че променените стоки (например чрез гравиране) не отговарят на мострата, представена от продавача или на представите на купувача, в случай, че тези промени отговарят на заданието на купувача.

При предявяване на правото от дефекти купувачът-потребител има следните права:

- право на безплатен ремонт на стоката, ако такъв ремонт е възможен;

- право на доставка на нова стока или замяна на част от нея, като това право може да се приложи в случай, че доставянето на нова стока или част от нея е адекватно уреждане на рекламацията с оглед на естеството на дефекта. За тази цел адекватността се преценява например ако дефектът не може да се отстрани с ремонт или ремонтът би бил прекалено нерентабилен с оглед на стойността си или времето, което би отнел. Потребителят има право на доставка на нов продукт или на замяна на част от него също така ако дефектът е поправим, но продуктът не може да бъде надлежно използван поради няколкократна поява на дефекта (след ремонт - т.е., ако един и същ дефект с едни и същи характеристики се появи общо три пъти (3 пъти) и същият дефект е бил отстранен вече поне два пъти) или поради по-голям брой дефекти;

- правото на отказ от договора за покупко-продажба може да се приложи в случай, че стоката не може да се поправи и не може да се достави нова стока, нито да се заменят части от нея (ако условията на това право са спазени). Това право може да се използва също така в случай, че стоката има множество дефекти или ако поради повторна поява на дефектите след ремонт стоката не може да се използва по надлежния начин.

Продавачът носи отговорност пред купувача-предприемач само за дефектите на стоките, които са присъствали на стоката още в момента на получаването ѝ от купувача-предприемач. Продавачът не отговаря пред купувача-предприемач за други дефекти на стоката. Купувачът-предприемач има право да предяви правата ви от дефекти само в рамките на шест (6) месеца от датата на получаване на стоката; но ако на опаковката на стоката е посочен срок на годност, този срок се съкращава до датата, посочена върху опаковката на стоката.

Рекламацията ще бъде уредена без излишно забавяне, до тридесет (30) календарни дни от датата на подаване на рекламацията, освен ако продавачът и купувачът не се споразумеят писмено за друго. След изтичането на този срок купувачът-потребител има същите права, както когато става въпрос за съществено нарушение на договора за покупко-продажба. Продавачът издава на купувача-потребител писмено потвърждение за датата на подаване на рекламацията, съдържанието ѝ и желания начин за уреждане. Освен това продавачът издава на купувача-потребител потвърждение за датата и начина на уреждане на рекламацията както и потвърждение за извършения ремонт и времетраенето му. В случай на отхвърляне на рекламацията, продавачът издава на купувача-потребител писмена обосновка за отхвърлянето.

Правата от отговорност за дефекти се предявяват към продавача, от когото е закупена дадената вещ. Въпреки това, ако в гаранционната карта е посочен друг предприемач, определен за извършване на ремонти, който се намира на мястото на продавача или на място, по-близко до купувача, купувачът предявява правото на ремонт към предприемача, определен за извършване на гаранционен ремонт.

В случай на дефекти на въпросната вещ, Купувачът може да изпрати съобщение до отделението за рекламации на продавача: sklad@alkohol.bg За повече информация купувачът може да се свърже директно с центъра за обслужване на клиенти на продавача +359 879 141 777. Купувачът е длъжен да уведоми продавача за дефект на стоката без излишно забавяне след появата му.

Купувачът-потребител има право на възстановяване на необходимите разходи, направени от него във връзка с предявяването на правата от отговорност за дефекти. В случай на прекратяване на договора поради дефект на стоката, купувачът-потребител има право също така на възстановяване на направените необходими разходи за прекратяването на договора.

Разпоредбите на § 1924 ГК не се прилагат за правните отношения между продавача и купувача-предприемач, следователно, купувачът-предприемач, няма право на възстановяване на разходите, направени с цел предявяване на правата от дефекти (подаване на рекламация).

При купувача-потребител, рекламацията на стоката е регламентирана от съответните разпоредби на ГК и закона за защита на потребителя. При купувача-предприемач, рекламацията на стоката е регламентирана от съответните разпоредби на ГК.