Преминаване към основното съдържание Преминаване към менюто Преминаване към търсене

0879 141 777 (Пон - Пет 08:00-16:00)

Защита на лични данни

Условия за защита на личните данни

 1. ОСНОВНИ РАЗПОРЕДБИ
 2. Администраторът на личните данни в съответствие с чл. 4 точка 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (наричан по-долу „ОРЗД”) е

АЛКОХОЛ.БГ 2021 ООД, ИН: 206478803, със седалище "Академик Ангел Балевски" 16, Троян 5600

 1. Данните за контакт на администратора са:

адрес: "Академик Ангел Балевски" 16, Троян 5600

имейл: sklad@alkohol.bg

телефон: +359 879 141 777

 1. Лични данни са всяка информация за физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано; физическо лице, което може да бъде идентифицирано е физическо лице, което може да се идентифицира пряко или косвено, най-вече чрез позоваване на конкретен идентификатор, като например име, идентификационен номер, данни за местонахождението, мрежов идентификаторът или един или повече специфични елементи на физическа, физиологична, генетична, психическа, икономическа, културна или социална идентичност на съответното физическо лице.
 2. Администраторът не е назначил упълномощено лице за защита на личните данни.
 3. ИЗТОЧНИЦИ И КАТЕГОРИИ ОБРАБОТВАНИ ЛИЧНИ ДАННИ
 4. Администраторът обработва личните данни, които сте му предоставили, или личните данни, получени от администратора в резултат на изпълнението на вашата поръчка.
 5. Администраторът обработва вашите идентификационни данни и данни за контакт, както и данните, необходими за изпълнение на договора.

III. ЗАКОНОВО ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

 1. Законовото основание за обработване на личните данни е следното:
  • изпълнение на договора между Вас и администратора в съответствие с чл. 6, ал. 1, буква b) от ОРЗД;
  • законовия интерес на администратора към предоставяне на директен маркетинг (по-специално, за изпращане на търговски съобщения и информационни бюлетини) в съответствие с член €, ал. 1, буква f) от ОРЗД;
  • Вашето съгласие с обработването с цел предлагане на директен маркетинг (по-специално за изпращане на търговски съобщения и информационни бюлетини) съгласно чл. 6, ал. 1, буква а) от ОРЗД във връзка с §7, ал 2 от Закон № 480/2004 Сб. за някои услуги на информационното дружество в случай, че не се стигне до поръчка на стоки или услуги.
 2. Целта на обработката на лични данни е следната:
  • осъществяване на Вашата поръчка и изпълнение на правата и задълженията, произтичащи от договорните отношения между Вас и администратора; при поръчката се изискват лични данни, необходими за успешното изпълнение на поръчката (име и адрес, контакт), предоставянето на личните данни е необходимо изискване за сключване и изпълнение на договора, без предоставяне на лични данни договорът не може да бъде сключен и изпълнен от страна на администратора;
  • изпращане на търговски съобщения и осъществяване на други маркетингови дейности.
 3. От страна на администратора не се осъществява автоматично вземане на индивидуални решения по смисъла на чл. 22 от ОРЗД.
 4. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ
 5. Администраторът съхранява лични данни:
  • за неограничен срок;
  • докато не бъде оттеглено съгласието за обработване на лични данни за маркетингови цели.
 6. След оттегляне на съгласието дружество alkohol s.r.o. се задължава да заличи контакта.
 7. ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ НА АДМИНИСТРАТОРА)
 8. Получатели на лични данни са лица:
  • участващи в доставката на стоки/услуги/реализиране на плащания по силата на договора;
  • предоставящи услуги по поддръжка на електронния магазин и други услуги, свързани с работата на електронния магазин;
  • предоставящи маркетингови услуги.
 9. Администраторът няма намерение да предава лични данни на трети държави (държави извън ЕС) или международни организации. Получатели на личните данни в трети държави са доставчиците на услуги за електронна поща/услуги в облаци.
 10. ВАШИТЕ ПРАВА
 11. Съгласно условията, посочени в ОРЗД, имате
  • право на достъп до личните си данни съгласно член 15 от ОРЗД;
  • право на коригиране на лични данни съгласно член 16 от ОРЗД или ограничение за обработката съгласно член 18 от ОРЗД;
  • право на заличаване на лични данни съгласно член 17 от ОРЗД;
  • право на възражение срещу обработката съгласно член 21 от ОРЗД и
  • право на преносимост на данни съгласно член 20 от ОРЗД.
  • правото на оттегляне на съгласието за обработка в писмена или електронна форма на адреса или електронната поща на администратора, посочени в чл. III от настоящите условия.
 12. Освен това имате право да подадете жалба до Службата по защита на личните данни, ако смятате, че правото ви на защита на личните данни е накърнено.

VII. УСЛОВИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 1. Администраторът заявява, че е предприел всички подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни.
 2. Администраторът е предприел технически мерки, за обезопасяване на хранилищата на данни и хранилищата на лични данни на хартиен носител.
 3. Администраторът заявява, че достъп до личните данни имат само упълномощени от него лица.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Изпращайки поръчка от електронния формуляр за поръчка, вие потвърждавате, че сте запознати с условията за защита на личните данни и ги приемате в пълен обем.
 2. Отбелязвайки съгласие в електронния формуляр, вие давате съгласието си тези условия. Отбелязвайки съгласие, вие потвърждавате, че сте запознати с условията за защита на личните данни и ги приемате в пълен обем.
 3. Администраторът има право да променя условията. Той ще публикува новата версия на декларацията за поверителност на уебсайта си и ще Ви изпрати новата версия на декларацията по електронна поща на адреса, който сте дали на администратора.

Настоящите условия влизат в сила на 01.11.2022