Преминаване към основното съдържание Преминаване към менюто Преминаване към търсене

0879 141 777 (Пон - Пет 08:00-16:00)

Общи условия

УВОДНИ РАЗПОРЕДБИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Настоящите Общи условия важат за покупки в онлайн магазин alkohol.bg (наричана по-долу „онлайн магазин"), когато от една страна стои дружество АЛКОХОЛ.БГ 2021 ООД, ИН: 206478803, със седалище "Академик Ангел Балевски" 16, Троян 5600, като оператор на онлайн магазина (наричано по-долу „продавач"), а от друга страна, стои купувачът, който може да бъде в позицията на потребител или предприемач (по-наричан по-долу „потребител“ или „купувач“). Настоящите Общи условия определят и уточняват правата и задълженията на продавача и купувача (наричани по-долу „ОУ“).

Всеки, който посети онлайн магазина, е клиент на този уебсайт и е длъжен при използването му да спазва действащите правни разпоредби, да действа в съответствие с добрите нрави и настоящите ОУ, да не накърнява репутацията и правата на продавача. Само физически лица, навършили 18-годишна възраст, имат право да посещават онлайн магазина и да отварят презентацията му. Преди отваряне на презентацията на електронния магазин всеки клиент потвърждава, че е навършил 18-годишна възраст чрез натискане на бутона "влез", който се показва винаги преди отваряне на презентацията на електронния магазин с предупреждение за изискването за навършване на 18-годишна възраст и препратка към настоящите ОУ.

С настоящото продавачът декларира и заявява, че посещаването на електронния магазин, поръчката и продажбата на алкохолни напитки (наричани по-долу „стока“) на физически лица на възраст под 18 години са забранени.

Потребител е всяко лице, което сключва договор с предприемача или извършва с него други действия извън обхвата на своята стопанска дейност или извън обхвата на самостоятелното изпълнение на професионалните си задължения.

Редът на сключване на договора за покупко-продажба, договорът за покупко-продажба, сключен между продавача и купувача-потребител, както и другите задължения се уреждат най-вече от разпоредбите на § 1810 и следващите и § 2079 и следващите на Закон № 89/2012 Сб., Граждански кодекс (наричан по-долу „ГК.") и Закон № 634/1992 Сб. за защита на потребителя в актуалната му редакция (наричани по-долу "Закон за защита на потребителя"), както и другите приложими правни норми и настоящите ОУ.

Предприемач е този, който извършва самостоятелно за своя сметка и на своя отговорност дейност с цел печалба под формата на предприемачество или друг подобен начин с намерение да го прави последователно и с цел печалба. За предприемач се счита също всяко лице, което сключва договори, свързани с неговата собствена търговска, производствена или друга подобна дейност, или като част от самостоятелното изпълнение на професията си, или лице, което действа от името или за сметка на предприемача.

Предприемачът е лице, регистрирано в Търговския регистър и/или лице, което има лиценз за предприемаческа дейност или друга дейност съгласно друг закон.

Ако в поръчката клиентът посочи своя идентификационен номер, той изрично се съгласява, че за него са валидни правилата на настоящите ОУ, предназначени за предприемачи.

Процедурата, водеща до сключването на договора за покупко-продажба, договорът за покупко-продажба, сключен между продавача и купувача-предприемач, както и другите задължения, които не са изрично уредени в настоящите ОУ се уреждат най-вече от разпоредбите на § 2079 и по-нататък от ГК. В случай на каквито и да било разминавания между ОУ и договора за покупко-продажба, с предимство са клаузите на договора за покупко-продажба.

Сключване на договор за покупко-продажба не се става в момента на изпращане на поръчката от страна на клиента към продавача. Договорът за покупко-продажба се сключва в момента на потвърждение на поръчката на клиента от страна на продавача (презентацията на стоката, публикувана в електронния магазин на продавача, има информативен характер и продавачът не е длъжен да сключи договор за покупко-продажба по отношение на тази стока - разпоредбите на § 1732 ал. 2 от ГК не се прилагат.). От този момент между клиента и продавача възникват взаимни права и задължения, дефинирани в Договора за покупко-продажба и ОУ, които са неразделна част от договора за покупко-продажба. Сключването на договор за покупко-продажба без съгласуване на всички задължителни реквизити, предвидени от ГK е изключено по смисъла на разпоредбите на §1726 от ГК. В съответствие с разпоредбите на § 1740 ал. 3 ГК продавачът изключва приемането на предложението със забележка или отклонение.

Купувачът се съгласява при сключването на договора за покупко-продажба да се използват средства за комуникация от разстояние. Разходите, направени от купувача при използване на средства за комуникация от разстояние във връзка със сключването на договора за покупко-продажба (например разходи за Интернет връзка), се поемат от купувача.

Чрез изпращане (въвеждане) на поръчката в електронния магазин клиентът потвърждава, че се е запознал с настоящите ОУ и че е съгласен с тях във версията, която е валидна и е в сила към момента на изпращане на поръчката. Потвърждението на поръчката на клиента от страна на продавача ще съдържа освен другото линк към актуалната (валидна и в сила) версия на ОУ, публикувана в презентация на електронния магазин, включително и предупреждение за това, че стоките няма да бъдат предадени на физическо лице, за което се докаже, че към момента на сключване на договора за покупко-продажба не е навършило възраст 18 години, и в такъв случай продавачът ще се откаже от договора за покупко-продажба. Продавачът има право да не сключи договор за покупко-продажба в случай, че има основателни съмнения относно самоличността на купувача.

В рамките на поръчката клиентът може да се възползва от допълнителни услуги (например гравиране), свързани със стоките, предлагани от продавача. Той обаче взема под внимание, че резултатът от обработката на стоките до голяма степен зависи от характеристиките на въпросната стока (например стъклото, използвано за конкретна бутилка) и следователно резултатът може да не съответства напълно на модела, посочен от продавача.

УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ

Цените на стоките, посочени в презентацията на електронния магазин, включват ДДС, освен ако за конкретни стоки не е изрично посочено друго. Всички стоки се доставят с данъчен документ и товарителница. До пълното заплащане на покупната цена стоката остава собственост на продавача. В случай на (пълен или частичен) отказ на поръчката от страна продавача (например при изчерпване на поръчаната стока), платената сума или съответната част от нея се възстановява незабавно по банковата сметка на клиента, от която е била преведена сумата по сметката на продавача, освен ако страните не се споразумеят друго.

Продавачът си запазва правото на всякакви промени в продуктовата гама или цените на стоките, посочени в презентацията на онлайн магазина. Предложението на стоки, посочени в презентацията на онлайн магазина (включително стоките на промоционални цени, разпродажбите и т.н.), е валидно до изчерпване на количествата или до загуба на способността на продавача да изпълнява договора.

В случай на специални стоки, направени по поръчка или стоки, които не са налични в склада на продавача, продавачът предварително изпраща на купувача потвърждение (чрез известие по електронна поща) на цената и приблизителната дата на доставка на стоката. Ако крайната цена е идентична или по-ниска от тази в писмена поръчка или поръчката по електронна поща, купувачът не я потвърждава допълнително и стоката му се доставя съгласно сключения валиден договор за покупко-продажба. Ако цената е променена, клиентът потвърждава, че приема промяната и е съгласен с нея по същия начин, по който е бил информиран за промяната.

(ТРАНСПОРТ) ДОСТАВКА И ПОЛУЧАВАНЕ НА СТОКАТА, ОТКАЗ ОТ ПОЛУЧАВАНЕ НА СТОКАТА

Въз основа на избора на купувача, продавачът доставя стоките на място и по начина, посочени от купувача в поръчката. Купувачът е длъжен да получи доставената по този начин стока, в противен случай стоката ще се съхранява за негова сметка и по договаряне ще бъде изпратена отново за негова сметка. Продавачът доставя поръчаните стоки в зависимост от размера и теглото посредством договорни транспортни услуги (по-нататък -"доставчик на транспортни услуги“).

Доставките на стоки ще се извършват незабавно с оглед на наличностите и капацитета на продавача, обикновено в рамките на два (2) до десет (10) работни дни. В редки случаи или ако стоката не е налична, срокът за доставка може да бъде по-дълъг, за което купувачът ще бъде информиран от продавача веднага след установяване на този факт. Мястото на доставка се определя въз основа на поръчката на купувача. Доставката на стоките на посочения адрес (в съответствие с избора на начин на доставка на стоките) се счита за изпълнение на доставката на стоките.

Пратката със стоката по правило съдържа данъчен документ (фактура). Касовата бележка (съгласно Закон № 112/2016 Сб. за регистрация на продажбите в актуалната му редакция) е приложена към пратката на клиента или му е изпратена по електронен път на имейла, посочен от купувача в поръчката, ако съответните правни разпоредби го изискват. Купувачът изрично се съгласява, че продавачът ще избере начин за издаване на касова бележка, както и с евентуалната електронна форма на бележката.

При получаване на стоката (лично или от доставчика на транспортни услуги) винаги проверявайте внимателно целостта на транспортната опаковка. Ако опаковката е повредена, посочете тази информация в предавателния протокол на доставчика на транспортни услуги.

Продавачът осигурява доставката на стоките посредством доставчиците на транспортни услуги на цялата територия на Чешката република. Цените на доставката (посочени по-долу) са с ДДС. Транспортните разходи се различават в зависимост от избрания начин на доставка. В определени случаи (например при поръчки с обща покупна цена над …… лева), ако общото количество на стоките или общото им тегло не надвишава обичайния размер) продавачът може да плати изцяло или отчасти разходите за доставка на стоката вместо купувача, за което продавачът ще информира купувача при потвърждаване на поръчката.

С цел ограничаване достъпа на алкохолни напитки за лица под 18-годишна възраст, на опаковката (пратката) на доставяната стока ще бъде посочено, че пратката съдържа алкохолни напитки, както и предупреждение, че пратката може да получи само физическо лице, навършило 18-годишна възраст. Компетентният служител на доставчика на транспортни услуги предава пратката на купувача само в случай, че купувачът докаже, че е навършил 18 години с представяне на лична карта или друг документ за самоличност, като номера на съответния документ за самоличност се записва. В противен случай пратката със стоката няма да бъде предадена на купувача, а продавачът ще получи правото да прекрати сключения договор за покупко-продажба.

Купувачът може да използва следните методи за транспорт (доставка) на стоката:

РЕГИСТРАЦИЯ НА КЛИЕНТ

При регистрация в онлайн магазина клиентът е длъжен да предостави точни и верни данни, необходими при покупката на стока. Ако данните на клиента се променят, той е длъжен незабавно да уведоми продавача за тази промяна или на телефона на клиента, или направо да извърши промени в администрацията на клиентския акаунт в онлайн магазина.

По време на регистрацията клиентът е поканен да въведе парола за достъп до клиентския си акаунт. Клиентът е длъжен да пази тази парола в тайна и да не я споделя с други лица. Клиентът носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от неговия акаунт. В случай на каквито и да било съмнения за злоупотреба или предоставяне на достъп до паролата му на трети лица, клиентът е длъжен незабавно да информира продавача. В случай на основателни опасения, че профилът на клиента е подложен или може да бъде подложен на злоупотреба, продавачът има право да блокира акаунта на клиента или да го покани да промени паролата си. Продавачът не носи отговорност пред клиента за щети (вреди), нанесени на клиента в резултат от издаване или злоупотреба с паролата му за достъп.

Продавачът има право незабавно да преустанови или прекрати регистрацията на клиента, ако има основания да смята, че клиентът нарушава настоящите ОУ. Преустановяването или прекратяването на регистрацията не засяга разпоредбите на ОУ, които поради естеството си остават в сила.

БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, АВТОРСКО ПРАВО

Информация за купувача се обработва в съответствие с приложимото и действащото законодателство и другите общозадължителни правни норми на Република България и най-вече с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на личните данни, наричан по-долу „ОРЗД“).

Във връзка с горепосоченото продавачът субектите на данни (физическите лица или лицата за контакт на юридическите лица) за следното:

- администратор на личните данни е продавачът, дружество АЛКОХОЛ.БГ 2021 ООД, ИН: 206478803, със седалище "Академик Ангел Балевски" 16, Троян 5600,

- целта на обработката на личните им данни е изпълнението на договорите за покупко-продажба, сключени посредством онлайн магазина, поддръжката на потребителските акаунти в онлайн магазина и изпращането на търговски съобщения. Юридическо основание за обработката е съгласието на субекта на данните - в случай на пазаруване с регистрация (чл. 6, ал. 1, буква а) на ОРЗД), изпълнението на договорите, сключени със субектите на данните в случай на пазаруване с или без регистрация (чл. 6, ал. 1, буква b) на ОРЗД), изпълнението на съответните правни задължения на продавача (чл. 6, ал. 1, буква c) на ОРЗД), както и необходимостта от обработка за целите на законните интереси на общите администратори (чл. 6, ал. 1, буква f) на ОРЗД), които представляват осигуряването на съществуващото ниво и подобряването на работата на онлайн магазина и свързаните с това взаимни финансови отношения на общите администратори, както и изпращането на търговски съобщения.

- получатели на личните данни биха могли да бъдат по-конкретно външни доставчици на услугите общи администратори (например доставчици на счетоводни, информационни и други подобни видове услуги), субектите, осъществяващи доставката на поръчаните стоки към клиентите или други допълнителни услуги (например гравиране), а в случаите, определени от закона, също и държавните органи. Личните данни няма да бъдат предавани в трети държави.

- техните лични данни ще се съхраняват за период от време, необходим за изпълнение на поръчката (при покупка без регистрация) или в продължение на съществуването на съответния потребителски акаунт (при покупка с регистрация), в продължение на гаранционния срок, отговорността за дефекти и сроковете на давност по отношение на отговорност за вреди, причинени от дефект на продукта, както и в рамките на законовите срокове на архивиране (например по отношение на данъчните документи).

- ако обработката на личните данни се основава на съгласието (например в случай на регистрация или чрез изпращане на персонални търговски съобщения), те имат право по всяко време да оттеглят съгласието си по електронна поща, изпратена на адрес sklad@alkohol.bg, без това да се засяга законността на обработката, предшестваща отказа;

- имат право да поискат достъп, коригиране, заличаване или ограничаване на обработването на личните си данни, както и право да подадат възражения срещу обработването, право на преносимост на данните и право да подадат жалба към Службата за защита на личните данни;

- имат право по всяко време да подадат възражение срещу директния маркетинг;

- предоставянето на лични данни с цел пазаруване през онлайн магазина е договорно изискване на продавача и купувачът не е длъжен да ги предостави, но в такъв случай сключването на договор за покупко-продажба няма да бъде възможно;

- продавачът получава личните данни направо от субектите на данните;

- субектите на данните могат да предявят горепосочените права пред администратора посредством контактите, посочени на сайта www.alkohol.bg.

Всички материали, публикувани в презентацията на електронния магазин на продавача, са защитени от Закон № 121/2000 Сб. за авторското право, правата, свързани с авторското право и за изменението на някои закони в актуалната му редакция и от други правни норми на Чешката република. Стоките, посочени в презентацията на електронния магазин, информацията за стоките и техните изображения могат да бъдат защитени от други права на заинтересовани лица. Наименованията и обозначенията на стоките, търговските фирми и названията на дружествата могат да бъдат регистрирани търговски марки на съответните собственици.

Купувачът дава на продавача на изрично съгласие за събиране и обработка на личните си данни за целите на изпълнението на договора за покупко-продажба (доставка на стока) и използването им за маркетинговите цели на продавача (по-специално, за изпращане на търговски съобщения) до момента на получаване от страна на продавача на несъгласието на купувача с това обработване в писмен вид. В този случай за становище в писмен вид се смята и електронната форма, по-специално чрез електронна поща. Купувачът има право на достъп до личните си данни и правото да ги коригира.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Продавачът има право по всяко време да променя ОУ. Новите условия влизат в сила от датата на публикуването им в презентацията на онлайн магазина.

Тези ОУ са валидни и влизат в сила от 01.11.2022 год.